Widget HTML #1

SIKAP POSITIF DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SESUAI DENGAN KELIMA SILA PANCASILA

SIKAP POSITIF DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DARI SILA PERTAMA SAMPAI KELIMA :1. Sikap positi kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ke-1:

 • Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup.
 • Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya. 
 • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2. Sikap positif kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ke-2:

 • Mengakui persamaan derajat,hak an kewajiban antara sesama manusia.
 • Saling mencintai sesama manusia.
 • Tenggangrasa kepada orang lain.T
 • Tidak semena-mena kepada orang lin.
 • Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 • Beranimembela kebanaran dan keadilan.

3. Sikap positif kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ke-3:

 • Menempatkan persatuan,kesatuan,kepantingan,dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
 • Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.i
 • Cinta tanah air dan bangsa.as
 • Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
 • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

4.Sikap positif kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ke-4 :

 • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 • Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah.
 • Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5.Sikap positif kehidupan sehari-hari sesuia dengan sila ke-5:

 • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 • Menghormati hak-hak orang lain.
 • Suka memberi pertolongang kepada orang lain.
 • Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.
 • Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah.
 • Rela bekerja keras.
 • Menghargaih hasil karyaorang lain.